Home Методична робота

Методична робота - сторінка 2


     Важливим напрямком методичної роботи педагогічного  колективу є  підвищення  науково-теоретичного  та  методичного  рівня викладання  навчальних  предметів, посилення  уваги  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання, до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів, що  пов’язано  із  необхідністю  вирішення  наступних  основних   завдань:

*узагальнення  й  поширення  позитивного  досвіду  вчителів  та  їх  творчих    
*підвищення  якості  професійної  підготовки    педагогічних  працівників  шляхом  використання  новітніх  інформаційних  технологій;
*вивчення  досвіду  в  методичних  виданнях;
*організація  взаємодії  з  іншими  навчальними  закладами  з  метою  обміну  досвідом;
*забезпечення  професійною  інформацією;
*підтримка  в  підготовці   до  атестації;
*діагностична  діяльність  щодо  якості  навчання;
*підтримка  інноваційної  діяльності  вчителів.

     Адміністрація школи стимулює створення малих творчих груп для відпрацювання техніки інноваційних технологій. З метою створення власної бази роздаткового та дидактичного матеріалів для навчально-виховної роботи та особистісного розвитку кожного учня в школі працюють творчі групи вчителей.
     Професійне зростання вчителя неможливе без постійної самоосвіти. Теми самоосвіти вчителів і вихователів ГПД школи підпорядковувались загальношкільній проблемі. Обмін набутими знаннями, вміннями відбувався на засіданнях МО у вигляді доповідей, дискусій.
     Інноваційна освітня діяльність школи харак¬теризується пошуком нових і вдосконаленням іс¬нуючих концепцій, принципів, підходів до осві¬ти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-ви¬ховним процесом. Невід'ємною складовою нау¬ково-дослідної роботи є контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних техно¬логій у навчальний процес.
      Робота по запровадженню нових педагогічних технологій ведеться планомірно та систематично і здійснюється на теоретичному (І етап) та практичному (ІІ етап) рівнях. На першому етапі цієї роботи педагогічні працівники ознайомлюються з сучасними педагогічними технологіями на заняттях засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.
     Після вивчення, осмислення та прогнозування результатів впровадження нових технологій у навчальний або виховний процеси починається практичне їх застосування. За останній час вчителями та вихователями навчально-виховного комплексу опрацьовані, освоєні й успішно застосовуються сучасні педагогічні технології.
     Найбільш широкого застосування набули інтерактивні технології. Постійно використовуються такі методи, як робота в парах, робота в малих групах, «Мікрофон», «Мозковий штурм», навчаючи-учусь, розігрування ситуації за ролями, дискусія (різні види).
      Наступною за широтою застосування є технологія індивідуального навчання учнів  (інвалідів) та особистісно-орієнтований підхід. Саме ці технології створюють комфортні умови для розвитку творчо самостійної, всебічно розвиненої особистості.
      З кожним роком зростає питома вага комп’ютерних технологій, проект „Сходинки до інформатики ” забезпечують розвиток логічного мислення освоєння новітніх інформаційних технологій, творчості унікальності учня, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.
     На сьогоднішній день 80 % вчителів нашого закладу практикують інтегровані уроки з використанням комп’ютера та мультимедійної дошки.

     У 2010 році школа провела підготовчу роботу та отримала дозвіл на впровадження педагогічного експерименту на районному рівні: «Інтеграція освітнього та реабілітаційного процесів для учнів з порушенням опорно-рухового апарату в умовах початкової школи».