Home Сторінка психолога

Сторінка психолога

Найважливіше завдання психологічної служби у школі — збереження психічного здоров'я дітей


Лактюнькіна Оксана Михайлівнапрактичний психолог  школи.
Працює над темою “ Психологічний супровід адаптації першокласників“.
Проводить розвивально-корекційну роботу щодо адаптації першокласників, надає психологічні консультації і допомогу батькам, учням  та вчителям для кращої організації навчально – виховного процесу. Приймає активну участь у педагогічних радах школи,у методичній роботі школи.Психологічний супровід навчально-виховного процесу


     Психолог у своїй діяльності керується Конституцією України, декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України "Про освіту", чинним законодавством України та положенням про психологічну службу системи освіти України.

     Основним завданням діяльності психолога є психологічний супровід діяльності навчального закладу. Основною метою психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі вважається підтримка комфортного освітнього середовища, яке сприяє найбільш повному розвитку інтелектуального, особистісного і творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу.

     Одним з  напрямків роботи є    визначення рівня  адаптації учнів  та її супровід.
Визначення психологічної готовності майбутніх першокласників до школи  виявляє, як правило, категорію дітей, яким необхідна протягом року допомога в розвитку навчальних навичок, формуванні мотиваційної та емоційно-вольової сфери, тому  з метою запобігання дезадаптації першокласників, проводиться профілактична робота, яка включає бесіди  батьками про індивідуальні особливості першокласників та проблеми, що були виявлені під час дослідження готовності до шкільного навчання, розробляються заходи супроводу дитини.

     Контроль за адаптацією першокласників проходить завдяки відвідуванню уроків та занять, спостереження за дітьми під час прогулянок, спілкування, психодіагностичного обстеження.

     Психологічна діагностика індивідуальних особливостей учнів, дослідження мотивації навчання, самопочуття учнів на уроках, стосунків у класному колективі та  сім’ї дитини, анкетування класоводів та батьків  виявляють  причини, які перешкоджають адаптації учнів 1-4 класів та сприяють розробці розвивальної роботи.

     Успішно застосовується методика консультування вчителів та батьків щодо важливості формування в учнів самостійності, відповідальності, організованості, які необхідні  для навчання, а також індивідуальне та групове консультування батьків і вчителів для сумісного пошуку впливів на дитину, з метою подолання труднощів у процесі адаптації. Проводиться діагностична та корекційно-відновлювальна   робота з учнями, які цього потребують, а також робота по запиту вчителів та батьків.

     В рамках роботи за програмою „Психолого-педагогічні засоби гуманізації навчально-виховного процесу”,  проходять дослідження рівня пізнавальної активності учнів, мотивації навчання, а також  психологічні дослідження, спрямовані на виявлення соціально-психологічних причин, що лежать в основі негативних явищ - рівня тривожності, рівня емоційного вигорання, акцентуацій характеру, самоактуалізації особистості, інтересів та уподобань учнів.

     З метою оптимізації навчально-виховного процесу проводиться психологічна просвіта учнів та батьків.

     Кожен рік проводяться засідання педагогічно¬го колективу школи  за тематикою: «Адаптація першокласників до навчання», «Психологія та педа¬гогіка спілкування вчителя з учнем (особистісно-зорієнтоване навчання)», «Активізація процесу взаєморозуміння між учнями та вчителем»,  «Конфліктні ситуації в школі і правила їх розв’язання», на запит батьків, педагогів, адміністрації, учнів проводилися індивідуальні  та групові психодіагностичні  дослідження, консультації, розвивальні заняття.


Психолого-педагогічний супровід першокласників

    Як відомо, більшість сучасних першокласників відрізняється різним ступенем соматичних, психосоматичних, невротичних негараздів, які, безумовно, роблять важким процес адаптації дитини до нового соціального статусу. Тому кожному учню необхідна підтримка й допомога "у входженні в шкільне життя", як з боку значущих дорослих — батьків, учителів, так і з боку шкільного психолога.

Досвід роботи показав, що існуючі різноманітні програми з адаптації до школи дітей шестирічного віку недостатньо враховують потреби та особливості сьогоднішніх першокласників.
Процес адаптації викликає у дітей такі складнощі:

• проблеми у спілкуванні з однолітками, учителями;
• зниження самоконтролю;
• емоційна збудженість;
• тривожність;
* симптоми соматичних захворювань;
* недостачу уваги на уроках;
* занурення в себе.
Основна мета супроводу — формування у першокласників характеристик психологічно здорової особистості.
У психолого-педагогічній літературі визначають наступні основні характеристики психологічно здорової особистості:
* прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків; пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей;
* прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини;
* добре розвинута рефлексія, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки;
* стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

Ці критерії, а також ретроспективний аналіз власного досвіду проведення занять — основа для розробки мети і завдань програми супроводу

     Мета:
     Створити умови для адаптації першокласника до нової ситуації (тобто пристосовувати "школу до дитини, а не тільки дитину до школи").

    Завдання програми

1.Розвиток співчуття, кращого розуміння себе та інших, розвиток уміння бути в злагоді з самим собою.
2.Пробудження самостійності в дитині. Створення можливостей для самовираження, рефлексії.
3.Навчання прийомів саморелаксації, зняття м'язового напруження, викликаного психічним.
4.Допомога дитині в усвідомленні свого "Я", підвищенні самооцінки, подоланні внутрішніх конфліктів, страхів, агресивних тенденцій, зменшенні тривожності. Гармонізація міжособистістних стосунків у дитячому колективі.

    Методи:

1.Ігри за правилами: вербальні, рухливі, сюжетно-рольові.
2.Читання художніх творів.
3.Бесіди.
4.Розповіді дітей.
5.Імпровізації.
6.Вільне і тематичне малювання.
7.Тілесно орієнтовані вправи. Програма, розрахована на учнів 1-го класу, містить 10 занять (по 1 на тиждень). Роботу за програмою  розпочинається у жовтні .

Тривалість заняття — 40 хвилин. Оптимальна кількість учасників — 10-15 осіб.
Місце проведення — кабінет психолога. Час заняття обумовлений розкладом класу.

     Особливістю програми є те, що на кожному занятті вчитель стає активним учасником (не спостерігачем!). Це сприяє покращенню взаємостосунків, зняттю напруги невимушеності поведінки.

Тема заняття Мета
1 Знайомство. Введення у світ психології людини Створювати мотивацію пізнання самих себе, іншої людини
2 Мої відчуття Продовжувати пізнавати себе через відчуття
3 Світ емоцій. Які бувають емоції Підтримувати у дітей мотивацію пізнання самих себе через емоції
4 Що допомагає передати емоції. Міміка, жести і дотики, погляд, інтонація Вчити дітей розуміти свій емоційний стан, виражати свої почуття і розпізнавати почуття інших людей через міміку, жести, виразні рухи, інтонацію
5 Труднощі першокласника Дати змогу учням висловити свої труднощі, учителю — зрозуміти, які труднощі є у дітей
6 Зняття страхів, неусвідомленої тривоги Дати змогу дітям виразити свої страхи, неусвідомлену тривогу
7 Негативні емоції Вчити виражати гнів неруйнівними способами
8 Позитивні емоції Розвивати вміння адекватно виражати свій емоційний стан
9 Мій характер Продовжувати пізнання своєї особистості із притаманними їй рисами характеру
10 Який я ? Вчити дітей приймати себе як цілісну особистість


           Родина — основа зростання здорової дитини, це світ, в якому людина навчається жити. Надзвичайно важливою на даному етапі постає проблема взаємодії школи і сім’ї, зміцнення їх зв’язків, покращення емоційного контакту між батьками, дітьми та педагогічними працівниками; заохочення до партнерських, демократичних стосунків, що є основою створення гармонійного середовища для розвитку особистості дитини.

    Психолого-педагогічна просвіта батьків спрямована на підвищення їх педагогічної культури, розвитку у них позитивного сприйняття  своїх дітей, себе самих, навколишнього світу; розвитку психологічних вмінь попереджати причини виникнення конфліктів у сім’ї, спілкуватися на засадах емпатії, критично мислити тощо.

     Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, володіти  знаннями про допомогу дитині у перехідний до навчання період, бути готовими співпрацювати з учителем, школою, об’єктивно оцінювати результати діяльності дитини.

     Розуміння важливості цього періоду для адаптації дитини в новій соціальній ролі школяра та  недопустимість перебільшення вимог стосовно успішності й поведінки, більших за можливості дитини є основними критеріями підготовленості батьків до навчальної діяльності їх дітей.

     Вибір батьками ролі як контролюючої, караючої інстанції або повної байдужості щодо змін у соціальному статусі дитини свідчить про недостатній рівень педагогічної компетентності.

     Психолого-педагогічна просвіта батьків розпочинається у дошкільному навчальному закладі, а продовжується у школі. Для встановлення ефективної взаємодії  батьків та вчителів важливе місце посідає перша співбесіда з майбутніми першокласниками та їх батьками. Батьки мають пам’ятати, що основна мета проведення співбесіди – не тільки визначити готовність дитини до шкільного навчання, а й  вказати батькам на важливість їх ролі як перших вчителів і експертів розвитку своєї дитини.

Важливими є перші батьківські збори, які покликані:

* ознайомити батьків зі школою, її освітньою концепцією, спрямованістю, навчально-виховною системою, яка здійснюється саме в цій школі;
* ознайомити з умовами навчання дітей у першому класі, особливостями навчальної програми, підручників, режиму дня;
* познайомити з вчителями та вихователями, які будуть працювати в класі.

     Вчителі мають налаштувати батьків на обов’язкове відвідування батьківських зборів, тому що це одна з важливих форм зв'язку  школи з батьками і пропаганди серед них педагогічних знань. На них батьків знайомлять з планами навчально-виховної роботи початкової школи та класу, де навчається їх дитина; вони одержують інформацію про стан успішності й дисципліни дітей, обговорюють проблеми допомоги школі в організації дозвілля школярів, їх трудового виховання тощо. Вчителі мають організовувати для батьків педагогічні читання, батьківські диспути, що  сприятимуть вирішенню проблем навчання і виховання.

     Корисними будуть спеціальні пам’ятки для батьків майбутніх першокласників, які мають допомогти їм своєчасно зорієнтуватись у новій для них ролі – батьків школярів, упорядкувати деякі організаційні питання, сконцентрувати увагу на потрібному.

     Батьки мають знати, що для вирішення індивідуальних питань можна завжди звернутися до вчителя, який допоможе вирішити будь-яке проблемне питання. Для цього можуть призначатися індивідуальні чи групові консультації. Зміст консультацій може бути досить різним, але головною метою залишається підвищення педагогічної та психологічної культури батьків, встановлення партнерських стосунків, визначення конкретних шляхів і методів спільного впливу на дитину.

     Вчителю варто познайомитись з умовами, в яких проживає дитина. Це допоможе зрозуміти загальну атмосферу в родині, моральний мікроклімат, взаємини, сімейні традиції, місце дитини в сім’ї. Вчитель може дати поради щодо підготовки дитини до школи, організації її робочого місця та режиму дня. З цією метою можна скористатися поданою нижче інформацією.